Slide

מכון וולקני מציין 100 שנות מצוינות של מחקר חקלאי
ומקיים תחרות ארצית נושאת פרסים ליזמים צעירים מכיתות ז׳-י״ב

היו שותפים לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות
להתמודדות עם שינויי האקלים והגברת הביטחון התזונתי

Slide

מי רשאים להשתתף?

תלמידי חטיבות הביניים/תיכונים בגילאי 13-18.
ההשתתפות היא בית ספרית, 5-1 תלמידים בקבוצה.

מה צריך לעשות?

לחשוב על פתרון יישומי לבעיה חקלאית באמצעות טכנולוגיה או פיתוח מסוים, להציג מצגת המתארת את הפתרון או היישום ולהמחיש אותו בדגם פיסי.

פרסים

פרסים וקטגוריות

התלמידים יתחרו בשתי קטגוריות גיל:
תלמידי תיכון (י'-י"ב)
תלמידי חט"ב (ז'-ט')
פרסים כספיים או אחרים יוענקו לבתי הספר של הקבוצות הזוכות מכל קטגוריית גיל.

ועדת השיפוט של התחרות רשאית להחליט כי אין די הצעות שעומדות בקריטריונים שנקבעו וראויות לזכות בפרס. מובהר כי אין מכון וולקני מתחייב לסוג או גובה הפרסים.

Slide

נושאים לדוגמא:

  1. טכנולוגיות להגברת הבטיחות במזון
  2. חסכון במים ושימוש במים מושבים
  3. טכנולוגיות ידידותיות להתמודדות עם מזיקים ומחלות והפחתת השימוש בחומרי הדברה
  4. אסטרטגיות וטכנולוגיות לחיסכון בידיים עובדות
  5. שימוש ב-DataBase ככלי עזר לחקלאי
  6. שימוש בטכנולוגיות של חישה מרחוק לשיפור ממשקי השקיה, דישון ואיתור מחלות
  7. מחזור פסולות בחקלאות לטובת תועלת משקית
  8. רווחת ושיפור איכות החיים של חיות המשק
  9. פתרונות לבעיות חקלאיות על רקע משבר האקלים