Slide

מכון וולקני מציין 100 שנות מצוינות של מחקר חקלאי
ומקיים תחרות ארצית נושאת פרסים ליזמים צעירים מכיתות ז׳-י״ב

היו שותפים לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות
לבטחון המזון בתנאי אקלים משתנים

ההרשמה בעיצומה עד ל -1.3.2023 | אירוע הגמר יתקיים ב-22.5.2023

Slide

מי רשאים להשתתף?

תלמידי חטיבות הביניים/תיכונים בגילאי 13-18.
ההשתתפות היא בית ספרית, 5-1 תלמידים בקבוצה.

מה צריך לעשות?

לחשוב על פתרון יישומי לבעיה חקלאית באמצעות טכנולוגיה או פיתוח מסוים, להציג מצגת המתארת את הפתרון או היישום ולהמחיש אותו בדגם פיסי.

פרסים

פרסים וקטגוריות

התלמידים יתחרו בשתי קטגוריות גיל:
תלמידי תיכון (י'-י"ב)
תלמידי חט"ב (ז'-ט')
פרסים כספיים או אחרים יוענקו לבתי הספר של הקבוצות הזוכות מכל קטגוריית גיל.

ועדת השיפוט של התחרות רשאית להחליט כי אין די הצעות שעומדות בקריטריונים שנקבעו וראויות לזכות בפרס. מובהר כי אין מכון וולקני מתחייב לסוג או גובה הפרסים.

Slide

נושאים לדוגמא:

  1. טכנולוגיות להגברת הבטיחות במזון
  2. חסכון במים ושימוש במים מושבים
  3. טכנולוגיות ידידותיות להתמודדות עם מזיקים ומחלות והפחתת השימוש בחומרי הדברה
  4. אסטרטגיות וטכנולוגיות לחיסכון בידיים עובדות
  5. שימוש ב-DataBase ככלי עזר לחקלאי
  6. שימוש בטכנולוגיות של חישה מרחוק לשיפור ממשקי השקיה, דישון ואיתור מחלות
  7. מחזור פסולות בחקלאות לטובת תועלת משקית
  8. רווחת ושיפור איכות החיים של חיות המשק
  9. פתרונות לבעיות חקלאיות על רקע משבר האקלים
לוחות זמנים

אז מה הלו"ז?

התנאי המקדים בשלב הגשת המיזם להשתתפות בתחרות הוא מילוי טופס רישום להשתתפות ואישור תקנון התחרות, החתום ע"י מנהל בית הספר.

01.03.2023

הרשמה
לתחרות

01.04.2023

שלב א'
מועד הגשת מצגת

הגשת מצגת לצוות במייל
noshemvolcani@gmail com

10.04.2023

הודעות על מעבר
לשלב הבא של התחרות

05.2023

שלב ב'
הגשת תמונות של הדגם או המוצר

22.05.2022


הגמר וההכרזה על מנצחים

לכל שאלה או בקשה נשמח לענות
noshem@volcani.agri.gov.il | 03-9683775
בהצלחה !